facebook
  • FORUM DIALOGU KULTUR
    Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello

Stypendyści Homines Urbani 2006

Pobyty studyjne dla pisarzy i tłumaczy w Willi Decjusza w Krakowie. Agnieszka Drotkiewicz, urodzona w 1983 roku, autorka powieści „Paris, London, Dachau”, obecnie studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, na którym ukończyła stosunki międzynarodowe. Przeprowadziła wiele wywiadów dla Gazety Wyborczej m.in. z autorkami i autorami ukraińskimi. Mieszka w Warszawie, pracuje nad drugą powieścią.

 

Thomas Escher, urodzony w 1975 roku, student Niemieckiego Instytutu Literatury w Lipsku, opublikowa? kilka tomików wierszy, które publikowane by?y m.in. w antologii Biblioteki Narodowej niemieckoj?zycznego wiersza 2004, w 2001 ukaza? si? jego tomik Linie 72. Obecnie pracuje nad powie?ci? o m?odym cz?owieku poszukuj?cym swoich korzeni, ?ladów zapomnianych (przemilczanych) dziejów w?asnej rodziny.

 

Juhasia Kalada, urodzona w 1981 roku na Bia?orusi, prawniczka z zawodu, pisze proz? i wiersze, publikacje w czasopismach i antologiach, w 2005 opublikowa?a kontrowersyjn? powie?? Der Grundfehler von Afanasij, okrzykni?t? na Bia?orusi „skandalem literackim dziesi?ciolecia”.

 

Thomas Podhostnik, urodzony w 1972 roku, studiowa? re?yseri?, socjologi?, polityk?, literatur? (DLL „creative writing”), autor scenariuszy i re?yser ponad 30 filmów dokumentalnych, publikacje w wielu antologiach, artyku?y do czasopisma literackiego „Edit”. Od 1999 wykonuje wolny zawód pisarza (scenariusze, re?yseria ponad 30 filmów dokumentalnych). Jego opowiadania publikowane by?y w prasie i antologiach.

 

Natalka ?niadanko, urodzona w 1973 roku, ukrai?ska pisarka, krytyk literacki, dziennikarka, t?umaczka z niemieckiego i polskiego; mieszka we Lwowie. W 2001 r. (w Polsce 2004) ukaza?a si? jej powie?? „Kolekcja nami?tno?ci” [wyd. Piramida, Lwów]. W 2005 zosta?o wydane jej t?umaczenie Zamku Franza Kafki, jest to pierwsze t?umaczenie tej powie?ci na ukrai?ski.

 

Micha? Witkowski, urodzony w 1975 roku, pisarz, dziennikarz, studiowa? polonistyk? na Uniwersytecie Wroc?awskim, autor powie?ci Lubiewo (Ha!art. 2005), która ukaza?a si? równie? na p?ycie CD czytana przez autora. Debiutowa? tomem prozy Copyright, za który zosta? wyró?niony nagrod? ‚Ksi??ka roku’ Przegl?du Pozna?skiego za debiut. Liczne publikacje w niemieckoj?zycznych czasopismach literackich i antologiach, m.in. w: „WIR”, „Muschelhaufen” i „Lauter Niemand”.

 

JESIEŃ 2006

 

Andrej Chadanowicz, urodzony w 1973 roku w Mi?sku, poeta, t?umacz poezji, eseista, wyk?adowca (historia literatury francuskiej, literatura powszechna, sztuka t?umaczenia), cz?onek Zwi?zku Bia?oruskich Pisarzy i Bia?oruskiego PEN-Klubu. T?umaczy poezj? z angielskiego, polskiego (m.in. Ga?czy?ski, Mi?osz, Herbert, Twardowski), rosyjskiego, ukrai?skiego (m.in. Andruchowycz, ?adan), francuskiego. Autor tomików poetyckich Stare wiersze (2003), Listy spod ko?dry (2004) ? Rodacy lub limeryki bia?oruskie (2005) i From Belarus with love (2005). W 2002 roku ukaza? si? tomik jego wierszy w przek?adzie na j?zyk ukrai?ski, w 2006 roku tomik wierszy w przek?adzie na j?zyk polski ?wi?ta Nowego Rocku. Jego wiersze t?umaczone by?y równie? na angielski, litewski, ?otewski, niemiecki. Mieszka w Mi?sku.

 

Nicolai Kobus, urodzony w 1968 roku, poeta, krytyk, copywriter. Studiowa? muzykologi?, germanistyk? i filozofi? na uniwersytecie w Münster. Laureat licznych nagród literackich, miedzy innymi Nagrody im. Wolfganga Weyraucha miasta Darmstadt w 1999 roku, Nagrody Literackiej Towarzystwa Promocji Kultury Westfalii w 2004 roku oraz w 2005 roku Nagrody im. Ernsta Meistera przyznawanej przez miasto Hagen. Jego najnowsz? publikacj? jest obszerny tomik poezji „hard cover” (Münster, wrzesie? 2006, Ardey-Verlag). Mieszka w Hamburgu. Wi?cej informacji mo?na znale?? na jego stronie www.nicolai-kobus.de

 

Tanja Malarczuk, urodzona w 1983 roku w Iwano-Frankowsku, uko?czy?a filologi? ukrai?sk? na Pa?stwowym Uniwersytecie Podkarpackim w Iwano-Frankowsku, obecnie pracuje jako dziennikarka telewizji Kana? 5. Jej teksty ukazywa?y si? w kultowym ukrai?skim czasopi?mie literackim Czwartek (red. nacz. Jurij Izdryk) oraz w czasopi?mie Krytyka. Dotychczas opublikowa?a dwie powie?ci: Szach i mat Adolfo albo Ró?e dla Lizy (2004), Z góry na dó?. Ksi?ga strachów (2006). Mieszka w Kijowie.

 

Mirek Nahacz, urodzony w 1984 w Gorlicach. Studiuje antropologi? kulturow? na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pisa? recenzje dla pisma Lampa, felietony dla Filipinki, eseje: „2025” (Almanach „Young Euro Connect 2005”, publikacja z okazji forum m?odych europejskich pisarzy, Berlin 2005), „Gdzie ukry? si? szatan” (Lampa nr 10/2005), wspó?tworzy? scenariusz serialu telewizyjnego „Egzamin z ?ycia” (TVP2). Autor powie?ci (wszystkie ukaza?y si? w wydawnictwie Czarne): „Osiem cztery” (2003), „Bombel” (2004), „Bocian i Lola” (2005).

 

Katja Thomas, urodzona w 1980 roku w Gotha (Saksonia), studiowa?a germanistyk?, dziennikarstwo i komunikacj?. Od 2005 roku studiuje creative writing w Niemieckim Instytucie Literatury w Lipsku. Praktyka dziennikarska m.in. w Thüringer Landeszeitung w Gotha i Ostseezeitung w Greifswaldzie. Publikuje w antologiach i czasopismach: Teksty m?odego forum literatury Hesji-Turyngii; Zeichen und Wunder. Zeitschrift für Kultur; L. Der Literaturbote. Mieszka w Lipsku.

 

Serhij ?adan, urodzony w 1974, poeta, prozaik, performer, re?yser. Autor kilku tomów wierszy, tomu prozy Big Mac (2003), powie?ci: Depeche Mode (2004), Anarchy in Ukr (2005; wyd. polskie 2007) i Hymn demokratycznej m?odzie?y (2005; wyd. polskie 2007). Stworzy? oryginalny styl w poezji – uda?o mu si? po??czy? tradycj? ukrai?skiej poezji (szczególnie futuryzmu) i elementy kultury punk z symboliczn? przestrzeni? industrialn? miejskiego krajobrazu. Jest laureatem wielu nagród m.in. Bu-Ba-Bu za najlepszy wiersz roku 1998. Mieszka w Charkowie.

 

 

Zobacz także