Polityka prywatności

Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż Stowarzyszenie Willa Decjusza (dalej „SWD”) przygotowało poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania przez SWD informacji jest umożliwienie Państwu oraz Państwa pracownikom skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Ten Komunikat nie nakłada na Państwa żadnych dodatkowych obowiązków. W zakresie danych osobowych wskazanych przez Państwa do kontaktów z SWD, prosimy jedynie o zapoznanie tych osób z treścią informacji bądź odesłanie tych osób do strony www.villa.org.pl.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Willa Decjusza

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Stowarzyszenie Willa Decjusza jako Administrator danych osobowych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Dane dotyczące Administratora:

Stowarzyszenie Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: villa@villa.org.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • obsługi bieżącej projektów
 • prowadzenia korespondencji dot. bieżącej działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza
 • wysyłania zaproszeń na konferencje, debaty, seminaria, spotkania oraz przyjmowania potwierdzeń obecności oraz potwierdzeń dołączenia do naszych akcji i kampanii
 • przesyłania informacji o naszych publikacjach, akcjach i kampaniach, itp.
 • wysyłania newslettera
 • wysyłania informacji o możliwości wsparcia naszej działalności darowizną lub 1% podatku.
 • realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,

 • wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest: (i) dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora, (ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, (III) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie
 • rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych, (IV) dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji
 • sprzedaży biletów
 • obsługi procesów rekrutacji projektów.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wniesienia skargi do UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Informacja dot. wykorzystywania plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.

Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookie?

Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookie odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać niezbędnych zmian. Procedura działania może się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, dowiedzieć się można na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-coo

Polityka prywatności została opublikowana 28 lutego 2023.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat